Carregando...

Условия за ползване

1. Условия

Ao acessar ao site Edy Techs, concorda em cumprir estes termos de serviço, todas as leis e regulamentos aplicáveis ​​e concorda que é responsável pelo cumprimento de todas as leis locais aplicáveis. Se você não concordar com algum desses termos, está proibido de usar ou acessar este site. Os materiais contidos neste site são protegidos pelas leis de direitos autorais e marcas comerciais aplicáveis.

2. Използване на лиценз

Дава се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на Edy Techs само за лично, некомерсиално временно гледане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз не можете: 

  1. променяте или копирате материалите; 
  2. да използвате материалите за каквито и да е търговски цели или за публично показване (търговски или нетърговски); 
  3. опит за декомпилиране или обратно инженерство на софтуер, съдържащ се на уебсайта на Edy Techs; 
  4. премахнете всички авторски права или други бележки за собственост от материалите; или 
  5. transferir os materiais para outra pessoa ou ‘espelhe’ os materiais em qualquer outro servidor.

Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Edy Techs по всяко време. При прекратяване на разглеждането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да изтриете всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали в електронен или печатен формат.

3. Отказ от отговорност

  1. Os materiais no site da Edy Techs são fornecidos ‘como estão’. Edy Techs não oferece garantias, expressas ou implícitas, e, por este meio, isenta e nega todas as outras garantias, incluindo, sem limitação, garantias implícitas ou condições de comercialização, adequação a um fim específico ou não violação de propriedade intelectual ou outra violação de direitos.
  2. Освен това Edy Techs не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на неговия уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай Edy Techs или неговите доставчици не носят отговорност за щети (включително, без ограничение, щети от загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на Edy Techs, дори ако Edy Techs или упълномощен представител на Edy Techs е уведомен устно или писмено за възможността от такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции или ограничения на отговорността за косвени или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Прецизност на материалите

Материалите, появяващи се на уебсайта на Edy Techs, може да включват технически, типографски или фотографски грешки. Edy Techs не гарантира, че всички материали на неговия уебсайт са точни, пълни или актуални. Edy Techs може да прави промени в материалите, съдържащи се на неговия уебсайт, по всяко време без предизвестие. Въпреки това Edy Techs не поема ангажимент да актуализира материалите.

6. Връзки

Edy Techs не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт. Включването на каквато и да е връзка не означава одобрение на сайта от Edy Techs. Използването на който и да е свързан сайт е на собствена отговорност на потребителя.

Модификации

Edy Techs може да преразгледа тези условия за ползване на своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на тези условия за ползване.

Приложим закон

Тези правила и условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на Edy Techs и вие неотменимо се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или местоположение.