Οροι χρήσης

1. Όροι

Ao acessar ao site Edy Techs, concorda em cumprir estes termos de serviço, todas as leis e regulamentos aplicáveis ​​e concorda que é responsável pelo cumprimento de todas as leis locais aplicáveis. Se você não concordar com algum desses termos, está proibido de usar ou acessar este site. Os materiais contidos neste site são protegidos pelas leis de direitos autorais e marcas comerciais aplicáveis.

2. Χρήση άδειας χρήσης

Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο της Edy Techs μόνο για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται: 

  1. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα υλικά. 
  2. χρήση των υλικών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για δημόσια προβολή (εμπορική ή μη)· 
  3. Προσπαθήστε να απομεταγλωττίσετε ή να αναστρώσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο της Edy Techs. 
  4. αφαιρέστε τυχόν πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από το υλικό. ή 
  5. transferir os materiais para outra pessoa ou ‘espelhe’ os materiais em qualquer outro servidor.

Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να τερματιστεί από την Edy Techs ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό της προβολής αυτού του υλικού ή με τον τερματισμό αυτής της άδειας χρήσης, πρέπει να διαγράψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε λάβει, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης

  1. Os materiais no site da Edy Techs são fornecidos ‘como estão’. Edy Techs não oferece garantias, expressas ou implícitas, e, por este meio, isenta e nega todas as outras garantias, incluindo, sem limitação, garantias implícitas ou condições de comercialização, adequação a um fim específico ou não violação de propriedade intelectual ou outra violação de direitos.
  2. Περαιτέρω, η Edy Techs δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της ή με άλλο τρόπο που σχετίζεται με τέτοιο υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Edy Techs ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στο Edy Techs, ακόμη και εάν η Edy Techs ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Edy Techs έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημιές, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Ακρίβεια υλικών

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Edy Techs μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Edy Techs δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Η Edy Techs μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Edy Techs δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι

Η Edy Techs δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της και δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση του ιστότοπου από την Edy Techs. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Τροποποιήσεις

Η Edy Techs μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των όρων παροχής υπηρεσιών.

Εφαρμόσιμος νόμος

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Edy Techs και υποβάλλεστε αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτής της Πολιτείας ή τοποθεσίας.