Podmienky používania

1. Podmienky

Ao acessar ao site Edy Techs, concorda em cumprir estes termos de serviço, todas as leis e regulamentos aplicáveis ​​e concorda que é responsável pelo cumprimento de todas as leis locais aplicáveis. Se você não concordar com algum desses termos, está proibido de usar ou acessar este site. Os materiais contidos neste site são protegidos pelas leis de direitos autorais e marcas comerciais aplicáveis.

2. Použitie licencie

Je udelené povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov (informácií alebo softvéru) na webovej stránke Edy Techs len na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete: 

  1. upravovať alebo kopírovať materiály; 
  2. používať materiály na akékoľvek komerčné účely alebo na verejné vystavenie (komerčné alebo nekomerčné); 
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webovej lokalite Edy Techs; 
  4. odstrániť z materiálov akékoľvek autorské alebo iné vlastnícke zápisy; alebo 
  5. transferir os materiais para outra pessoa ou ‘espelhe’ os materiais em qualquer outro servidor.

Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení, a spoločnosť Edy Techs ju môže kedykoľvek ukončiť. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie musíte vymazať všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

3. Vylúčenie zodpovednosti

  1. Os materiais no site da Edy Techs são fornecidos ‘como estão’. Edy Techs não oferece garantias, expressas ou implícitas, e, por este meio, isenta e nega todas as outras garantias, incluindo, sem limitação, garantias implícitas ou condições de comercialização, adequação a um fim específico ou não violação de propriedade intelectual ou outra violação de direitos.
  2. Spoločnosť Edy Techs ďalej nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojich webových stránkach alebo inak súvisiacich s takýmito materiálmi alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenia

Edy Techs ani jej dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne škody (vrátane, bez obmedzenia, škôd za stratu údajov alebo zisku alebo v dôsledku prerušenia podnikania), ktoré vyplývajú z používania alebo nemožnosti použiť materiály na Edy Techs, a to aj ak bola spoločnosť Edy Techs alebo autorizovaný zástupca spoločnosti Edy Techs ústne alebo písomne ​​upozornená na možnosť takýchto škôd. Pretože niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

5. Presnosť materiálov

Materiály zobrazené na webovej stránke Edy Techs môžu obsahovať technické, typografické alebo fotografické chyby. Edy Techs nezaručuje, že akékoľvek materiály na jej webovej stránke sú presné, úplné alebo aktuálne. Edy Techs môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť materiály obsiahnuté na svojich webových stránkach. Edy Techs sa však nezaväzuje aktualizovať materiály.

6. Odkazy

Edy Techs nepreskúmala všetky stránky prepojené s jej webovou stránkou a nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že Edy Techs podporuje stránku. Používanie akejkoľvek prepojenej stránky je na vlastné riziko používateľa.

Úpravy

Edy Techs môže kedykoľvek bez upozornenia revidovať tieto zmluvné podmienky pre svoju webovú stránku. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto podmienok služby.

Platné právo

Tieto zmluvné podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Edy Techs a vy sa neodvolateľne podriaďujete výlučnej jurisdikcii súdov v danom štáte alebo lokalite.